Gebruiksvoorwaarden
Vergelijk en kies de juiste dakdekker voor uw klus!
Zoekt u een dakdekker? Met deze website kunt u eenvoudig en snel contact opnemen met diverse dakdekkers
bij u in de buurt.
Snel een dakdekker nodig
Dakdekker postcode
Invullen
Postcode invullen
Dakdekker offerte aanvragen
Aanvragen
Aanvraag invullen
dakdekker offerte ontvangen
Ontvangen
 Ontvang offertes
dakdekker selecteren
Selecteren
 Dakdekker selecteren
Eenvoudig meerdere offertes
bij dakdekkers aanvragenVul hier uw postcode in

Particulier
Zakelijk
 
Heeft u een nieuw dak nodig of is dak toe aan renovatie?
Vraag dan meerdere offertes aan via offerte-dakdekker.nl
BESPAAR TOT 35% OP UW DAKAANVRAAG
Vraag vrijblijvend diverse offertes bij onze partners aan

dakdekker

Gebruiksvoorwaarden


De internetdiensten en website van Offerte-Dakdekker.nl worden tot uw beschikking gesteld onder de volgende voorwaarden. Door deze diensten en websites te gebruiken, wordt u (de “gebruiker”) geacht deze disclaimer en gebruiksvoorwaarden te accepteren.

Alle rechten op de inhoud van de internetdiensten en de website van Offerte-Dakdekker.nl berusten bij "Offerte-Dakdekker.nl", voorzover deze rechten niet berusten bij derden van wie materiaal beschikbaar is gesteld ten behoeve van de diensten en website van Offerte-Dakdekker.nl.

Gebruiker erkent de (intellectuele) eigendomsrechten, inclusief databankrechten, van Offerte-Dakdekker.nl en haar toeleveranciers op de inhoud van de internetdiensten en website van Offerte-Dakdekker.nl, zowel in haar geheel als gedeelten daaruit, dan wel vervat in alle aantoonbaar daarop gebaseerde en/of daaraan ontleende informatie, ongeacht of zodanige daarop gebaseerde en/of ontleende informatie (mede) het product is van een bewerking, veredeling of aanpassing door een ander dan Offerte-Dakdekker.nl c.q. haar toeleveranciers.

Gebruiker mag de inhoud van de internetdiensten en website van Offerte-Dakdekker.nl slechts voor eigen gebruik raadplegen en gebruiken.

Het is gebruiker niet toegestaan om informatie verkregen uit de internetdiensten en website van Offerte-Dakdekker.nl op niet-incidentele basis openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook, daaronder begrepen het al dan niet na bewerking integreren in netwerken of op meerdere beeldschermen (doen) verschijnen of anderszins openbaar maken.

De verwerking van de gegevens op de internetdiensten en website van Offerte-Dakdekker.nl en de totstandkoming daarvan is naar beste weten en met de grootste zorg uitgevoerd. Offerte-Dakdekker.nl noch haar toeleveranciers kunnen evenwel instaan voor de juistheid en de volledigheid van de informatie die op de internetdiensten en website van Offerte-Dakdekker.nl is opgeslagen en zijn dan ook, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van Offerte-Dakdekker.nl c.q. haar toeleveranciers, niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de via de internetdiensten en website van Offerte-Dakdekker.nl aangeboden informatie. Voor de inhoud van materialen die door derden op of via de website worden geplaatst zijn wij niet verantwoordelijk. Degene die dat heeft aangeleverd is zelf voor de inhoud daarvan verantwoordelijk. Informatie die van essentieel belang is voor gebruiker dient altijd door gebruiker op juistheid te worden geverifieerd. Offerte-Dakdekker.nl is niet aansprakelijk voor het als gevolg van een storing niet toegankelijk c.q. beschikbaar zijn van de internetdiensten en website van Offerte-Dakdekker.nl voor gebruiker.

Op elk gebruik van de internetdiensten van Offerte-Dakdekker.nl zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Bij het gebruik daarvan dient u:

- in overeenstemming met alle toepasselijke wettelijke bepalingen te handelen;
- alle toepasselijke gedragscodes na te leven; en
- de eventueel door ons te verstrekken instructies na te leven.

U dient zich te onthouden van de volgende handelingen:

- gebruik op een wijze die schadelijk is voor ons of voor onze gelieerde ondernemingen, onze klanten, voor andere gebruikers van onze internetdiensten en website, of voor derden;
- het sturen van ongewenste berichten van commerciële aard ('spam') aan personen van wie u het emailadres via de internetdiensten en website van Offerte-Dakdekker.nl heeft verkregen;
- het wijzigen, beschadigen, uitschakelen, overbelasten, hinderen, of het belemmeren van het gebruik van de internetdiensten en website van Offerte-Dakdekker.nl;
- het bedreigen, beledigen, discrimineren of hinderen van anderen;
- het aanleveren van materiaal of berichten die opzettelijk onjuist, bedreigend, beledigend, discriminerend, intimiderend, onrechtmatig, lasterlijk, vulgair, obsceen, smadelijk, misleidend of frauduleus zijn of zo kunnen worden opgevat, of die expliciete of grafische beschrijvingen bevatten van seksuele handelingen, of die inbreuk maken op de privacy van anderen; en het verspreiden van virussen of documenten die andere schadelijke componenten bevatten.

Indien u materialen of bijdragen naar de internetdiensten en website van Offerte-Dakdekker.nl zendt, wordt dat geacht niet vertrouwelijk te zijn. Door toezending verleent u ons een onbeperkt, wereldwijd, eeuwigdurend, onherroepelijk, niet-exclusief en volledig voor sublicentie vatbaar recht om die materialen en bijdragen voor deze en andere websites te gebruiken, te publiceren, te wijzigen, te vertalen, te verwijderen (al dan niet op verzoek van derden), uw naam in verband daarmee te publiceren, en uw gegevens bekend te maken aan derden indien wij daar naar ons redelijke oordeel toe verplicht zijn. U staat er voor in dat u met betrekking tot alle door u ingediende materialen en bijdragen de bevoegdheid heeft om ons deze toestemming te verlenen, en u vrijwaart ons van alle vorderingen van derden in dit verband.

Op het gebruik van onze internetdiensten is onze Privacystatement van toepassing.

Wij respecteren de (intellectuele eigendoms)rechten van derden, en vragen hetzelfde van de gebruikers van de internetdiensten en website van Offerte-Dakdekker.nl.

 

Onafhankelijk advies:
De medewerkers van Offerte-Dakdekker.nl hebben jarenlange ervaring binnen de dakenbranche en zijn altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Indien u na ontvangst van de betreffende offertes nog twijfelt kunt u ons benaderen voor een onafhankelijk advies. Meer hierover...

.